Overslaan en naar de inhoud gaan

Lid worden voelt als thuiskomen

Voor veel mensen is het een schok, of op zijn minst een verrassing, om te ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn. Te ontdekken dat ze qua intelligentie tot het 98e of 99e percentiel van de bevolking behoren (zie "Hoe zit het met IQ en percentielscores?"). Veel Mensaleden voelen zich namelijk helemaal niet slim. Hoogstens een beetje anders.

De reden om lid te worden is voor iedereen anders: nieuwsgierigheid, zelfontplooiing, bevestiging, belangenbehartiging, vinden van soortgenoten. Door de zeer uiteenlopende activiteiten en contacten is de vereniging voor het ene lid vooral een "gezelligheidsvereniging", voor het andere lid een plaats voor herkenning of een veilige plek voor hoge intellectuele uitdaging.

Mensa voelt voor menigeen als één grote familie. Allemaal mensen die je kent, die weten waar je het over hebt en vooral mensen die je accepteren zoals je bent. Voor velen voelde het lid worden dan ook als eindelijk thuiskomen!

Hoe kwamen leden op het idee om lid te worden?

De één ontdekt het via een advertentie of nieuwspublicatie. Een ander krijgt via een collega of kennis opeens de vraag: "ben jij hoogbegaafd?". Weer een ander doet een willekeurig IQ-testje en komt erachter dat hij of zij veel intelligenter is dan gemiddeld.
Op zulke momenten is het misschien wel een heel goed idee om mee te doen aan de officiële toelatingstest.

De toelatingstest.

De toelatingstest. De formele kant.

De formele kant.

Er zijn drie manieren waarop je kunt worden toegelaten als lid van de vereniging (zie ook artikel 3, lid 2 van de Algemene Voorwaarden):

 1. het overleggen van een verklaring van een gekwalificeerd psycholoog waaruit blijkt dat je qua algemene intelligentie behoort tot de hoogste twee procent van de bevolking, zulks ter beoordeling van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of
   
 2. het voldoen aan een daartoe geëigende test onder toezicht van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of
   
 3. het tonen van een bewijs dat men reeds lid is of was van een andere Mensagroepering.

De toelatingstest van Mensa Nederland valt dus onder punt 2. De test is een geijkte (gestandaardiseerde) intelligentietest. Deze wordt onder verantwoordelijkheid van een erkend psycholoog afgenomen op een plek in Nederland waarbij meerdere deelnemers tegelijkertijd de test afleggen. Dit gebeurt op een computer.

Wil je je inschrijven voor deze toelatingstest, dan ben je van harte welkom. Wanneer je al eerder een geijkte (gestandaardiseerde) intelligentietest hebt afgelegd, kun je jouw lidmaatschap ook via een verkort traject aanvragen.

Jonger dan 16?
Kandidaten jonger dan 16 jaar kunnen niet deelnemen aan de toelatingstest, omdat de normen dat niet toelaten. Er zijn wel mogelijkheden om op basis van een elders gemaakte IQ-test lid te worden van Mensa. Overleg daarover, bij voorkeur nog voordat je zo’n test maakt, met onze National Supervisory Psychologist.

De toelatingstest. Hoe, waar en wanneer?

Mensa neemt een aantal keren per jaar de Mensa toelatingstest af. Wanneer je je inschrijft voor die toelatingstest, zie je de beschikbare data en locaties. Je kunt direct een testzitting selecteren die jou uitkomt, of ervoor kiezen dit op een later moment te doen.

Deelnemers aan een testzitting worden ontvangen met koffie en thee. Testassistenten staan klaar om al je vragen te beantwoorden. De test duurt ongeveer 2,5 uur exclusief aanloop en de pauze halverwege. Na afloop is er nog tijd om even na te praten.

De testinstructies zijn in het Nederlands. De test zelf is ook Nederlandstalig en gericht op Nederlands sprekenden: jouw Nederlandse taalvaardigheid is één van de onderdelen die wordt getest.

Na de test

Na de test lid worden

De psycholoog kijkt je test na, stelt het resultaat vast in een percentielscore en stelt jou op de hoogte van het resultaat. De IQ-score zelf wordt niet getoetst en deze kan ook niet achteraf op verzoek worden toegestuurd. Deze test is gekozen om vast te stellen of je voor het Mensa lidmaatschap in aanmerking komt.

Alleen als je in de bovenste twee procent hebt gescoord, oftewel het 98ste of 99ste percentiel, worden jouw persoonsgegevens door de psycholoog doorgegeven aan Mensa, om je uit te kunnen nodigen voor het lidmaatschap. De percentielscore die je behaald hebt wordt nooit aan Mensa of anderen doorgegeven. Deze valt onder het beroepsgeheim van de psycholoog en wordt alleen met jou gedeeld.

Als je een voldoende resultaat behaalt, ontvang je een uitnodigingsbrief. Daarin vind je informatie over hoe je lid kunt worden. Voel je ondertussen van harte welkom als introducé op een bijeenkomst of evenement.


Ben je eerder getest?

Als je op grond van een eerder afgelegde intelligentietest (bijvoorbeeld via opleiding of werk) het lidmaatschap van Mensa wilt aanvragen, hoef je niet opnieuw te worden getest. Stuur ons de originele testresultaten, want kopieën, scans en dergelijk zijn niet toegestaan. De Mensapsycholoog onderzoekt vervolgens of onomstotelijk vastgesteld kan worden dat er sprake is van een score in het 98e of 99e percentiel.

Wat moet je opsturen:
Een formele uitslag van je intelligentietest, op origineel briefpapier van de psycholoog met briefhoofd, door de psycholoog gedateerd en ondertekend. Kopieën of scans kunnen we alleen accepteren als deze zijn gewaarmerkt door een daartoe bevoegd psycholoog of een notaris.

De uitslag van de intelligentietest moet vermelden:

 • naam en geboortedatum van de geteste persoon;
 • de datum van het testonderzoek;
 • de naam/namen van de gebruikte test(en);
 • de resultaten in de vorm van ruwe scores en (indien mogelijk) behaalde percentiel(en);
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • een begeleidend schrijven met vermelding van een e-mailadres waarlangs we je kunnen bereiken.

Stuur je verzoek met de stukken naar:

Vereniging Mensa Nederland
T.a.v. Testpsycholoog
Horapark 9
6717 LZ Ede

De kosten voor het beoordelen van je verzoek vind je in het overzicht met kosten. Het genoemde bedrag dien je over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5522 00 ten name van "Mensa Nederland' onder vermelding van 'Aanvragen lidmaatschap' en de naam van de betreffende persoon. Na ontvangst van je teststukken en je betaling ontvang je zo snel mogelijk het resultaat van de verificatie van de stukken. Indien alles goed bevonden is, krijg je de uitnodiging om lid te worden van Mensa Nederland. Alle ingezonden stukken krijg je uiteraard retour.


Hoe zit het met IQ en percentielscores?

Hoe zit het met IQ en percentielscores?

De term IQ (voluit: intelligentiequotiënt) wordt veel gebruikt, maar IQ is geen eenduidig begrip. Er is een groot aantal goede intelligentietests, die ieder een eigen schaal hanteren. Het resulterende getal noemt men dan wel IQ. Een score van 132 op de ene test, kan overeenkomen met een score van 148 op een andere test. Daarom hanteert Mensa percentielscores en geen IQ-scores.

Een percentiel verdeelt de dataset in 100 gelijke delen. Als jouw score bijvoorbeeld valt in het 95ste percentiel, dan behaalt 95% van de bevolking een score gelijk aan of lager dan die van jou. Idem voor het 98ste percentiel (de toelatingsgrens voor Mensa): als jij scoort in het 98ste percentiel, dan betekent dat dat 98% van de mensen gelijk of lager scoort dan jij. Met andere woorden: jij hoort dan bij de 2% best scorenden. En met die uitkomst kun je lid worden van Mensa.


De kosten voor lidmaatschap

De kosten voor lidmaatschap worden zo laag mogelijk gehouden

Deze worden laag gehouden

De Vereniging Mensa Nederland houdt de kosten voor toelating en lidmaatschap zo laag mogelijk. Zo dekken de kosten voor deelname aan activiteiten alleen de kostprijs, om zo de drempel voor deelname te beperken.

 

Toelatingstest
Mensa Toelatingstest € 69,00
Beoordelen elders afgelegde test € 40,00
 
Eenmalige kosten
Inschrijfkosten € 17,50
 
Contributie *
Gewoon lid in Nederland of daarbuiten € 40,00
Gezinslid (ontvangt geen HiQ) € 21,25
Gastlid buitenlandse Mensa, alleen een account voor de ledensite gratis
Gastlid buitenlandse Mensa woonachtig in Europa met HiQ € 24,50
Gastlid buitenlandse Mensa woonachtig buiten Europa met HiQ € 30,50
 
* Korting € 2,50 bij automatische incasso.
** Een gezin ontvangt één HiQ Magazine.