Overslaan en naar de inhoud gaan

Specifieke Voorwaarden Mensa Toelatingstest

Deze Specifieke Voorwaarden Mensa Toelatingstest geven de specifieke bepalingen weer van overeenkomsten van Vereniging “Mensa Nederland” aangaande de Mensa Toelatingstest en zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden van Vereniging “Mensa Nederland”.

 1. Het door de kandidaat wijzigen van de opgegeven testdatum is mogelijk tot 14 kalenderdagen voorafgaande aan de oorspronkelijk opgegeven datum. Dit mag gedaan worden tot maximaal 2 jaar na de datum van betaling van het voor de test verschuldigde bedrag. Is 2 jaar na betaling van de test door de kandidaat nog geen testdatum geselecteerd, dan is wederom betaling van de test verschuldigd voor het opgeven van een testdatum.
 2. Wanneer de kandidaat niet op de laatstelijk opgegeven testzitting verschijnt, zal het betaalde bedrag niet worden gerestitueerd, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Hiertoe kan een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging, die het verzoek ter besluitvorming in behandeling zal nemen.
 3. Het is niet toegestaan om binnen een periode van een jaar na deelname aan een testzitting van Mensa opnieuw aan een testzitting deel te nemen.
 4. De test is valide vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 5. Een geldig ID-bewijs dient ter plaatse van de testzitting te worden getoond om aan de test te mogen deelnemen.
 6. De instructies voor de te maken tests zijn in het Nederlands.

Vereniging “Mensa Nederland”, oktober 2017

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Indeling, definities

 1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Vereniging “Mensa Nederland” (Mensa) voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten en/of het verzorgen van activiteiten. Zij zijn daarom ook van toepassing op de langlopende overeenkomsten van lidmaatschap tussen Mensa en haar leden, op basis waarvan de leden met Mensa een overeenkomst sluiten.
 2. Deze algemene voorwaarden kennen de volgende indeling:
  • artikel 1: Indeling, definities
  • artikel 2: Toepasselijkheid
  • artikel 3: Voorwaarden Mensa lidmaatschap
  • artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
  • artikel 5: Voorwaarden Mensa-activiteiten
  • artikel 6: Voorwaarden Mensaproducten
  • artikel 7: Voorwaarden voor abonnement op het Mensa Magazine
  • artikel 8: Aflevering
  • artikel 9: Uitvoering van de dienstverlening
  • artikel 10: Rechten van intellectuele of industriële eigendom
  • artikel 11: Overmachtartikel 12: Prijs
  • artikel 13: Betaling
  • artikel 14: Zekerheid
  • artikel 15: Voorbehoud van eigendom en pandrecht
  • artikel 16: Aansprakelijkheid
  • artikel 17: Duur en opzegging
  • artikel 18: Ontbinding
  • artikel 19: Standaard online vermelding
  • artikel 20: Gegevensverwerking
  • artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen
 3. In het hierna volgende wordt verstaan onder:
  1. Mensa: de Vereniging Mensa Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (6717 LZ) Ede aan het Horapark 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40407559;
  2. Activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en abonnementen: de prestaties, uitsluitend aan te wenden voor de eigen bedrijfsvoering en niet voor, al dan niet, bedrijfsmatige toepassing voor, of ten behoeve van, derden, waartoe Mensa zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Mensa aan leden of relaties, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Mensa aan leden of relaties, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Mensa voor leden of relaties verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten. Voor de volgende prestaties die Mensa levert, gelden verschillende voorwaarden:
   • Activiteiten: de voorwaarden die gelden voor activiteiten - evenementen - die Mensa organiseert betreffen onder meer uitstapjes, lezingen, debatten, seminars, congressen, trainingen, bedrijfsbezoeken;
   • Producten: de voorwaarden die gelden voor producten die Mensa levert zoals de Mensa Toelatingstest, het Mensa T-shirt, de Mensa postzegel etc.;
   • Lidmaatschap: de voorwaarden die gelden voor het Mensa lidmaatschap;
   • Adviezen: de adviezen, bijvoorbeeld door de Mensa Ingenieurscoaches, die Mensa verstrekt aan leden of relaties zijn vrijblijvend. Mensa kan niet voor adviezen en/of gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld;
   • Abonnementen: de voorwaarden die gelden voor abonnees van het Mensa Magazine, die geen Mensa lid zijn.
  3. Afdeling: een Mensa regio, een AV-, leden- of bestuurscommissie, een SIG, BIG, BGN;
  4. Standaard online vermelding: de bij het Lidmaatschap inbegrepen vermelding in het digitale ledenboek van Mensa.
  5. Leden of relaties: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de website van Mensa of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Mensa aangeboden activiteiten, producten en/of adviezen, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst;
  6. Lid: de leden of relaties, die met Mensa een voor een bepaalde of onbepaalde duur lopende overeenkomst sluit c.q. beoogt te sluiten voor het tegen een vast bedrag afnemen van activiteiten, producten en/of adviezen van Mensa, welke overeenkomst door partijen wordt aangeduid als Lidmaatschap(sovereenkomst); waar gesproken wordt van leden of relaties geldt dit ook voor een Lid; een Lid is een lid zoals bedoeld in Boek 2 BW ter zake de rechtspersoon vereniging;
  7. Lidmaatschap: de (beoogde) overeenkomst tussen Mensa en een lid;
  8. Website: de homepage, het digitale ledenbestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Mensa op het internet; thans bekend onder de URL www.mensa.nl, leden.mensa.nl en www.slimmeriquiz.nl;
  9. relatie: natuurlijke persoon, niet zijnde Mensa-lid, of rechtspersoon.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of andere rechtshandelingen van Mensa ter zake activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen aan of voor leden of relaties ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere toepassingsverklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Mensa leden of relaties wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mensa en leden of relaties in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.
 6. Leden of relaties geven Mensa bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derden.
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Mensa worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Mensa in de relatie met leden of relaties worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover leden of relaties. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Mensa en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 3. Voorwaarden Mensa lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap staat open voor iedereen die qua algemene intelligentie behoort tot de hoogste twee procent van de bevolking.
 2. Men kan als lid van de vereniging worden toegelaten door:
  1. het overleggen van een verklaring met een strekking als bedoeld onder lid 3.1 van dit Artikel van een gekwalificeerd psycholoog, zulks ter beoordeling van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen, of
  2. het voldoen aan een daartoe geëigende test onder toezicht van hiertoe door de vereniging aangewezen psychologen en met inachtneming van de richtlijnen van de internationale organisatie Mensa, of
  3. het tonen van een bewijs dat men reeds lid is of was van een andere Mensagroepering.
 3. De aanvragen voor toetreding tot het lidmaatschap worden gezonden aan het bureau, de psycholoog beslist. Het bureau zorgt ervoor dat de kandidaten, die voldoen aan de in de statuten gestelde voorwaarden, worden beschouwd als te zijn aangenomen.
 4. Ieder lid is verplicht tot het voldoen van een eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie, waarvoor onderstaande punten gelden:
  1. de jaarlijkse contributie, die wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur, dient uiterlijk binnen dertig dagen na aanvang van het verenigingsjaar voldaan te worden;
  2. bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is voor de rest van het jaar een evenredig deel van de jaarcontributie verschuldigd, te voldoen binnen dertig dagen na toetreding;
  3. het eenmalige inschrijfgeld wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur;
  4. na ontvangst van een met redenen omkleed verzoek kan het bestuur in bijzondere gevallen besluiten tot gedeeltelijke dan wel gehele ontheffing van betaling van de jaarlijkse contributie.
 5. Een Mensa lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien een lid zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. Een overeenkomst tussen Mensa en leden, die is aangegaan voor bepaalde tijd, waaronder begrepen de lidmaatschapsovereenkomst, zal telkens stilzwijgend met een periode van 1 (één) jaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt voorafgaand aan 1 december van het kalenderjaar.
 6. Als onderdeel van het lidmaatschap kunnen leden gratis lid worden van alle Nederlandse regio's, Interesse Groepen en meerdere internationale Mensa's.
 7. Lidmaatschappen gelden tot schriftelijke wederopzegging. Lidmaatschappen kunnen per direct beëindigd worden of aan het eind van het kalenderjaar. Indien opzegging plaatsvindt gedurende het kalenderjaar en met onmiddellijke ingang, vindt geen restitutie van contributie plaats en blijft deze verschuldigd indien nog niet voldaan. De schriftelijke opzegging per brief of e-mail dient uiterlijk 1 december in bezit van Mensa te zijn. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging én na de ontvangst van de door het lid verschuldigde contributie ontvangt het lid ter bevestiging een brief of e-mail waarin Mensa vermeldt op welke datum het lidmaatschap eindigt. Bij opzeggingen na 1 december zijn leden contributie verschuldigd voor een periode van 12 maanden. Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het kalenderjaar wordt geen contributie geretourneerd. Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid, bij overlijden van het lid of door opzegging namens de vereniging of door royement: nadere bepalingen hierover staan op de ledensite.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Mensa zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van activiteiten, producten en/of adviezen, waaronder uitdrukkelijk ook uitgaven, door middel van de website.
 2. De website van Mensa geldt als een digitaal aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
Een ieder die via de website activiteiten boekt of producten bestelt, welke door middel van de website beschikbaar is of kan worden, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Mensa en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij betaalde activiteiten, producten en/of diensten dient voorafgaand aan de betaling, akkoord te worden gegaan met de algemene voorwaarden van Mensa.
 3. De (elektronische) administratie van Mensa geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomsten met leden of relaties.

Artikel 5. Voorwaarden Mensa activiteiten

 1. Leden kunnen zich voor activiteiten aanmelden via de Mensa ledensite en niet-leden kunnen zich aanmelden voor de Mensa Toelatingstest en de SlimmerIQuiz.
 2. Aanmelden gebeurt op volgorde van binnenkomst en op basis van beschikbaarheid. Voor een aantal bijeenkomsten geldt een maximaal aantal deelnemers. Voor het bijwonen van een activiteit kan aan leden en niet-leden een deelnemersbijdrage worden gevraagd alsmede dat men zich tevoren hiervoor aanmeldt. Indien er voor een activiteit van Mensa beperking in het aantal deelnemers wordt gesteld, kan voorrang worden gegeven aan de leden van Mensa. In sommige gevallen wordt gewerkt met een reservelijst.
 3. Bij het aanmelden voor activiteiten met deelnemersbijdrage geldt dat de aanmelding pas compleet is indien het lid of de relatie betaald heeft. Dit geldt niet voor gratis activiteiten. Voor alle activiteiten geldt dat indien het maximum aantal aanmeldingen is overschreven Mensa zich het recht voor behoudt de inschrijving ongedaan te maken. In dat geval ontvangt het lid of relatie het inschrijfgeld zo spoedig mogelijk retour.
 4. Leden en relaties die zich hebben aangemeld voor een activiteit kunnen zich ook afmelden onder de voorwaarden zoals bij de beschrijving van de activiteit is aangegeven.
 5. Uitsluitend indien het lid of de relatie zich een maand voor aanvang van een activiteit afmeldt, wordt het volledige inschrijfgeld of de bijdrage, inclusief de kosten van eventuele extra arrangementen, geretourneerd, tenzij bij de beschrijving van de activiteit anders is aangegeven.
 6. Bij annulering 14 (veertien) dagen of meer voor een evenement wordt 50% van de bijdrage, inclusief de kosten van eventuele extra arrangementen, geretourneerd, tenzij bij de beschrijving van het evenement anders aangegeven. Indien het evenement korter dan (veertien) dagen voor aanvang wordt geannuleerd is de volledige bijdrage, inclusief kosten voor eventiele extra arrangementen verschuldigd, tenzij bij de beschrijving van de activiteit anders is aangegeven.
 7. Indien mocht blijken dat een lid of relatie het inschrijfgeld voor een activiteit of de bijdrage, en/of de kosten voor eventueel aanvullende arrangementen, meer dan een keer heeft voldaan, dan ontvangt de deelnemer het te veel betaalde zo spoedig mogelijk na afloop van de activiteit of het evenement retour.
 8. Mensa sluit iedere aansprakelijkheid voor het verplaatsen of niet doorgaan van een activiteit of het wijzigen van de datum van een activiteit uit. Bij annulering van een activiteit door Mensa ontvangt de deelnemer schriftelijk of per e-mail bericht. Indien de deelnemer het inschrijfgeld voor de activiteit en de eventuele kosten van eventuele extra arrangementen heeft voldaan, ontvangt hij deze zo spoedig mogelijk retour.

Artikel 6. Voorwaarden Mensa producten

 1. Leden of relaties hebben - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht de afgeleverde producten en/of producten (onder meer het Mensa T-shirt, de Mensa Toelatingstest en de Mensa postzegel) zonder opgave van reden binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst aan Mensa te retourneren. De bedenktijd gaat lopen nadat alle producten uit dezelfde bestelling zijn ontvangen. Mensa zal alsdan aan leden of relaties de ontvangen (koop)som terugbetalen minus de verpakking en verzendingskosten, onder de volgende voorwaarden.
  1. Door Mensa worden niet teruggenomen:
   • producten en/of adviezen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de leden of relaties;
   • zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
   • zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals bederfelijke goederen.
 2. Op het retour gezondene mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsproducten dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
 3. De retourzending moet uiterlijk op de 16e (zestiende) dag na ontvangst van het geleverde weer in het bezit van Mensa zijn.
 4. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor rekening van de leden of relaties.
 5. Met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde, dienen alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. usb-sticks, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie - bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.
 6. De retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst.

Artikel 7. Voorwaarden voor abonnement op het Mensa Magazine

 1. Leden ontvangen vanuit het lidmaatschap het Mensa Magazine. Niet-leden kunnen een abonnement op het Mensa Magazine aangaan. Het is mogelijk een abonnement op het Mensa Magazine aan te gaan of losse nummers tegen betaling te ontvangen.
 2. Abonnees en leden kunnen het Mensa Magazine thuis gezonden krijgen en/of als pdf ontvangen zonder invloed op de kosten, door hun voorkeur op de website aan te geven.
 3. Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan en ten minste voor de vermelde periode. Het abonnement kan na deze periode per maand worden opgezegd, waarbij een deel van de abonnementskosten verrekend kan worden. Opzeggingen kunnen schriftelijk of via de website worden doorgegeven. Mensa bevestigt de opzegging en de einddatum van het abonnement schriftelijk of via e-mail. Het abonnement op het Mensa Magazine eindigt bij het einde van het lidmaatschap, door opzegging of overlijden van de abonnee.

Artikel 8. Aflevering

 1. Mensa staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen door leden of relaties, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Indien het gaat om een algemeen althans in ruime kring beschikbaar gestelde (periodieke) uitgave, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website, staat Mensa evenmin in voor de inhoudelijke juistheid.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de activiteiten en/of producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op leden of relaties over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van leden of relaties of van een door leden of relaties gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Mensa aan leden of relaties heeft verklaard dat de activiteiten en/of producten ter beschikking van leden of relaties worden gehouden.
 3. De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Mensa niet in verzuim. Evenmin hebben leden of relaties alsdan recht op vergoeding van door hen geleden schade. Mensa is niet gebonden aan levertijden die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Mensa, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), de website en social media, en stakingen van personeel van Mensa of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 9. Uitvoering van de dienstverlening

 1. Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Mensa zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Mensa richt zich uitdrukkelijk alleen tot leden of relaties en niet tot bij leden of relaties betrokken derden. Mensa staat evenwel niet in voor het bereiken van door leden of relaties beoogd resultaat.
 2. Het lid of relatie is gehouden alle door Mensa verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Mensa staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door leden of relaties aan Mensa verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door leden of relaties (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Mensa aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Mensa zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 3. leden of relaties erkennen dat de werkzaamheden van Mensa een adviserend karakter hebben. Op grond van de aard van de werkzaamheden van Mensa en de subjectieve beoordelingsaspecten, die daarbij steeds een rol spelen, sluit Mensa de aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden, anders dan ten gevolge van opzet en/of grove schuld, uit. Mensa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/of onvolledige adviezen die niet uitdrukkelijk het voorwerp van een adviesopdracht zijn.
 4. Indien leden of relaties constateren of redelijkerwijs kunnen constateren dat Mensa in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dienen zij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan Mensa schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Mensa zal in voorkomende gevallen door leden of relaties een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van leden of relaties tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Mensa zoals bedoeld hieronder in het artikel "aansprakelijkheid".

Artikel 10. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en databankrecht op de activiteiten, producten en/of adviezen berusten bij Mensa dan wel de juridische eigenaar. Met dit oogmerk zijn de licentiegevers van Mensa, die tegenover leden of relaties alleen worden vertegenwoordigd door Mensa, hieronder begrepen. Voor zover de activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en abonnementen die Mensa biedt, software betreffen, verkrijgen leden of relaties uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zullen leden of relaties de activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en abonnementen niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Leden of relaties zijn ermee bekend dat de activiteiten, producten en/of adviezen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Mensa respectievelijk de juridische eigenaar of diens licentiegevers kunnen bevatten. Leden of relaties verbinden zich het intellectuele eigendom van activiteiten, producten en/of adviezen en werkzaamheden op het bureau te respecteren en niet aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van leden of relaties die niet noodzakelijkerwijs de activiteiten, producten en/of adviezen behoeven te gebruiken.
 3. Het is leden of relaties niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de activiteiten, producten en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de activiteiten, producten en/of adviezen.
 4. Het is Mensa toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de activiteiten, producten en/of adviezen, met name software. Indien Mensa door middel van technische bescherming de activiteiten, producten en/of adviezen heeft beveiligd, dan is het leden of relaties niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
 5. Indien in rechte onherroepelijk vast zou komen te staan dat de activiteiten, producten en/of adviezen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectueel of industrieel eigendom of indien naar het oordeel van Mensa een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zal voordoen, dan zal Mensa (indien mogelijk) het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat leden of relaties het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere producten, ongestoord en rechtmatig kan blijven gebruiken.
 6. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Mensa wegens schending van rechten van intellectueel of industrieel eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Mensa voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de activiteiten, producten en/of adviezen in een niet door Mensa gemodificeerde vorm of versie, in samenhang met niet door Mensa geleverde of verstrekte activiteiten, producten en/of adviezen en/of op een andere wijze dan waarvoor de activiteiten, producten en/of adviezen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 11. Overmacht

 1. Mensa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Mensa en of derden die Mensa voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
 2. In geval van overmacht aan de zijde van Mensa worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmacht situatie van Mensa langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12. Prijs

 1. Alle door Mensa gepubliceerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld. Transport is niet in de prijs inbegrepen. De prijs voor het verrichten van werkzaamheden ziet alleen op het honorarium voor de werkzaamheden; de kosten, die Mensa daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, kunnen apart in rekening worden gebracht.
 2. In geval van een lidmaatschapsovereenkomst waarin sprake is van door leden of relaties te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen de lidmaatschapsovereenkomsten, geldt dat de Algemene Vergadering van Mensa gerechtigd is de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De wijziging gaat in op 1 januari van het opvolgende kalenderjaar.
 3. Mensa is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan leden of relaties aan te passen voor activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien leden of relaties niet akkoord wensen te gaan met een door Mensa kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan zijn zij gerechtigd binnen een maand na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Mensa genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zullen leden of relaties binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag betalen.
 2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is Mensa gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van leden of relaties door hen verschuldigde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de bankrekening van leden of relaties te laten overmaken. Leden of relaties zijn gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Indien leden of relaties een automatische incasso hebben gegeven en blijkt dat incasso door Mensa niet mogelijk is door saldotekort, is Mensa gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso te plaatsen. Indien leden of relaties niet binnen de termijn betalen wordt een herinnering gestuurd. leden of relaties krijgen veertien dagen de tijd om de factuur alsnog te betalen. Mocht de betaling daarna uitblijven dan volgt een aanmaning. In de aanmaningsbrief wordt melding gemaakt van een verhoging van de rekening met de standaardvergoeding voor incassokosten, volgens de regeling in BW boek 6. Voor zakelijke relaties kunnen andere betalingsafspraken worden gemaakt.

Artikel 14. Zekerheid

Leden of relaties zijn gehouden op eerste verzoek, ten genoegen van Mensa, zekerheid te stellen voor al hetgeen zij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Mensa en leden of relaties of niet-nakoming daarvan verschuldigd zijn aan Mensa ter voldoening van al hen huidige dan wel toekomstige schulden aan Mensa uit welke hoofde dan ook.

Artikel 15. Voorbehoud van eigendom en pandrecht

 1. Alle afleveringen van activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen door Mensa aan leden of relaties geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.
 2. Alle aan leden OF relaties geleverde activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen blijven eigendom van Mensa, totdat leden of relaties voldaan hebben: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van activiteiten, producten en/of adviezen (en voor de bearbeiding van die activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde activiteiten, producten en/of adviezen. De in dit lid bedoelde activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen mogen door leden of relaties niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door leden OF relaties worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mensa.
 3. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Mensa zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan leden of relaties te leveren activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van leden of relaties aan Mensa. Leden of relaties geven nu reeds bij voorbaat aan Mensa in pand al hetgeen Mensa onder zich heeft en zal hebben van leden of relaties ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van leden of relaties aan Mensa. Indien de rechten van leden of relaties voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. leden of relaties geven een onherroepelijke machtiging aan Mensa om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Mensa is niet aansprakelijk voor schade die leden of relaties lijden door tekortkomingen van Mensa en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mensa.
 2. Mensa is evenwel niet aansprakelijk voor:
  1. bij leden of relaties of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door leden of relaties aan Mensa of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van leden of relaties; en II. bij leden of relaties of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Mensa ingeschakelde (niet) ondergeschikte hulppersonen en of andere derden.
 3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Mensa en de door Mensa ingeschakelde derden voor door leden of relaties geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW).
Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (incl. BTW) bedongen voor één jaar.
 4. Aansprakelijkheid van Mensa voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Leden of relaties zijn gehouden Mensa schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Mensa en leden of relaties, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Mensa.
 6. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat leden of relaties de schade hebben ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Mensa schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
 7. Leden of relaties vrijwaren Mensa voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en rente, welke verband houden met zaken, rechten, informatie, die de leden of relaties aan Mensa verschaffen en/of beschikbaar hebben gehouden.

Artikel 17. Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van activiteiten, producten, adviezen, lidmaatschap en/of abonnementen door Mensa aan leden of relaties, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Het voorgaande is mede op de lidmaatschapsovereenkomst van toepassing. De afdelingen van Mensa zijn geen rechtspersoon en niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen.
 2. Indien een overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, dan kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van reden door schriftelijke opzegging worden beëindigd, met een redelijke opzegtermijn.
 3. Mensa heeft het recht een overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door leden of relaties verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
 4. Partijen zullen wegens contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 18. Ontbinding

 1. Leden of relaties hebben slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Mensa, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.
 2. Mensa kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien niet langer van Mensa kan worden verwacht dat zij de overeenkomt kan laten voortduren en indien leden of relaties - al dan niet voorlopige - surséance van betaling aanvragen of verkrijgen, indien leden of relaties in staat van faillissement worden verklaard of anderszins insolvent raken of indien de onderneming van leden of relaties wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Mensa zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Bedragen die verband houden met hetgeen Mensa reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 19. Standaard online vermelding

 1. Mensa staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door leden of relaties aan Mensa verstrekte gegevens die in het Mensa ledenbestand voor de online vermelding worden gebruikt.
 2. Mensa aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door leden of relaties (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) Mensa aanleiding kan geven de in het Mensa ledenbestand online vermelding aan te passen en/of tijdelijk of permanent te verwijderen. Het verwijderen van de vermelding geeft geen recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de contributie van het lidmaatschap.
 3. Leden kunnen te allen tijde zelf de online vermelding in het Mensa ledenbestand wijzigen.

Artikel 20. Gegevensverwerking

Mensa legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door leden vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Hierbij tracht Mensa rekening te houden met de persoonlijke voorkeuren van leden. Het ledenbestand of delen daarvan, zoals NAW-gegevens, wordt door Mensa niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen Mensa en leden of relaties worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen Mensa en leden of relaties mochten ontstaan naar aanleiding van een door Mensa met leden of relaties gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.

Vereniging “Mensa Nederland”, oktober 2016