Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Op het gebruik van deze site is - naast de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement - het onderstaande van toepassing. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de Disclaimer, de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van Vereniging “Mensa Nederland”.

Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene voorwaarden en teksten elders, zijn - conform Nederlands recht - de Algemene Voorwaarden leidend.

Website-informatie

Vereniging “Mensa Nederland” (Mensa) stelt hoge eisen aan de via deze website verstrekte informatie. Alle getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld. Mensa aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of eventuele fouten in de informatie op deze website.

Ook is Mensa niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede voor technische storingen.

Mocht u onjuiste en/of onvolledige informatie op onze website aantreffen, dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Via de contactpagina kunt u contact met ons opnemen.

Verwijzingen (links) naar websites die niet door Mensa worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan Mensa niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit en actualiteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mensa worden onderhouden, wordt afgewezen.

E-mailverkeer

Een vanuit Mensa verzonden e-mailbericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u meent een bericht per abuis te hebben ontvangen, informeert u dan de afzender en wis vervolgens het bericht.

Het is niet toegestaan om de inhoud van e-mailberichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van de afzender te gebruiken of te verspreiden.

Emails en bijlagen zijn gescand op de bij ons bekende virussen. Desondanks sluiten wij elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals wanneer er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail. Tevens kunnen wij niet volledig garanderen dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Copyright

Op deze site geldt het copyright van Mensa. In het bijzonder op deze site vermelde persoonsgegevens mogen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrievalsysteem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mensa. Door jouw gegevens aan de site van Mensa (het digitale ledenboek op leden.mensa.nl) toe te voegen, ga je ermee akkoord dat deze via de site te vinden zullen zijn voor jouw medeleden.

Overtreders zullen binnen en buiten rechte worden vervolgd. Mensa behoudt zich het recht voor, om opname en toegang tot het digitale ledenboek te weigeren. Mensa is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste toepassing van de bovenstaande regels.

Vereniging “Mensa Nederland”, oktober 2016